De doelstelingen van de SNLE

Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. Het doel van de Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. is het behartigen van de belangen van natuur, landschap en cultuurhistorische waarden in de gemeente Eemsmond en, voor zover grensoverschrijdend, de aangrenzende gemeenten.
In programmapunten weergegeven:

Natuur en Landschap

regenboog De bescherming en het herstel van landschappelijke waarden, zoals typerende verkavelingsvormen, waterlopen, reliëf, dijken en dijkrestanten, wierden, poelen en dobben en andere cultuurhistorisch belangrijke elementen. Het bevorderen van een optimaal leefmilieu, met een goed evenwicht tussen natuur en landschap enerzijds en andere functies als bedrijvigheid, landbouw, wonen, recreatie en dergelijke anderzijds. Bovendien het behouden van de rust, ruimte en duisternis die zo typerend zijn voor het Hoogeland.

Landbouw

Het bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame vormen van landbouw, met een integratie van natuur- en landschapsbeheer in de agrarische bedrijfsvoering. Het bevorderen van het recreatief medegebruik van dijken, maaipaden en dergelijke en het stimuleren van de aanleg van recreatieve, op natuur en landschapsbeleving gerichte voorzieningen.

Leefbaarheid

Het ondersteunen van activiteiten die de leefbaarheid van het gebied in al zijn pluriformiteit bevorderen of hadhaven.Een goede en aanvaardbare inpassing van alle overige functies en activiteiten, bijvoorbeeld door bundeling van voorzieningen en goede milieutechnische voorwaarden.
Zoals reeds uit de geformuleerde doelen blijkt wordt een belangenbehartiging nagestreefd door middel van actieve participatie in de meningsvorming, met twee uitgangspunten: Natuur en landschap hebben een niet in geld uit te drukken waarde. Het is noodzakelijk dat overleg plaatsvindt met alle grondgebruikers, dat wil zeggen bewoners, recreanten, ondernemers en agrariërs en met de betrokken bestuurders.De stichting verzamelt, om de boven gestelde doelen te bereiken, informatie, verzorgt voorlichting hierover richting medeburgers en volgt kritisch het (overheids)beleid. Ook houdt de stichting zich bezig met publiciteit, voert actie waar nodig en werkt samen met gelijkgestemde groeperingen.

Samenwerking

De Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. is aangesloten bij de Milieu Federatie Groningen en werkt samen met een aantal organisaties, zoals:Landschapsbeheer Staatsbosbeheer Museum Het Hoogeland te Warffum Stichting Wierde en Dijk Vereniging tot behoud van de Waddenzee Stichting Op Goede Grond,en elke andere organisatie of dorpsvereniging, die onze hulp inroept zodat wij gezamenlijk onze doelstellingen kunnen bereiken.

naar boven    Home    Contact