Informatie

In dit onderdeel vindt u informatie over de (ontstaans)geschiedenis van het Hoogeland en andere cultuurhistorische wetenswaardigheden. Voor het overgrote deel zijn deze documenten onstaan in het kader van projecten die de SNLE heeft uitgevoerd of acties die op touw gezet zijn door ontwikkelingen en plannen in en van de gemeente Eemsmond.

De documentatie die u hier vindt bestaat hoofdzakelijk uit PDF files.
Als u deze files niet kunt openen kunt u hier gratis Adobe reader downloaden.
Uithuizen Zuid
kaart

Het gemeentebestuur heeft in 2005 een plan gelanceerd om een bedrijventerrein te ontwikkelen ten zuiden van Uithuizen. Wij zetten grote vraagtekens bij nut, noodzaak en vooral wenselijkheid hiervan. Onze contactpersonen voor dit onderwerp zijn Freerk Vogel, Arjan Kock en Leo de Vree.
In een aantal documenten vindt u achtergronden, argumenten en aanbevelingen van onze zijde. Deze documentatie is opgesplitst in een aantal hoofdstukken.

Ontwikkelingen
Strijdigheden
Geschiedenis Moeshorn 1
Geschiedenis Moeshorn 2
Geschiedenis Moeshorn 3
Geschiedenis Fivelboezem
't Hoogelaand, Ede Staal


De maren
profielen

Maren zijn natuurlijke waterlopen in het open dijken- en wierdenlandschap van Noord Groningen. Als voormalige kweldergeulen en prielen zijn het karakteristieke landschapselementen die nog getuigen van de ontstaansgeschiedenis van dit gebied. Eerst voerden ze het zoute zeewater af en aan. Later, na de aanleg van de dijken, zijn veel maren aangepast en vergraven en werden ze gebruikt voor afwatering van zoet water en als transportweg door de mens. Zij vormen belangrijke structuurlijnen in het landschap en spelen een grote rol in de cultuurhistorische samenhang ervan.

Het project
Samenvatting van het boek


Bestemmingsplan Buitengebied
De gemeente Eemsmond werkt op dit moment aan een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Naar verwachting zullen daarin alle uitspaken van de Raad van State en de Provincie over het vorige bestemmingsplan worden verwerkt. Ook komen er voor de kleine dorpen aparte uitwerkingen met meer gedetailleerde voorschriften.
De Stichting Natuur en landschap heeft in mei 2007 op de ‘Nota van uitgangspunten’ aan het gemeentebestuur een reactie gegeven
In oktober 2008 zijn de ontwerpplankaarten door de gemeente ter inzage gelegd. Dat gaf de mogelijkheid aan betrokkenen om fouten op te merken. Op de kaarten ontbraken b.v. nog alle archeologische beschermingen zoals de wierden. Ook een aantal functies van bedrijven in het buitengebied zijn gewijzigd en rond de dorpen zijn nog geen hinderzones aangegeven.
De planvoorschriften zijn nog niet bekend en de officiële ronde van inspraak en ter inzage legging moet nog komen.
De Stichting Natuur en Landschap zal de ontwikkelingen rond het bestemmingsplan kritisch volgen. Waar het gaat om ontwikkelingen in de intensieve veehouderij doet zij dit in samenwerking met de “Stichting de Beer is Los” De reactie die wij indertijd geschreven hebben naar aanleiding van het bestemmingsplan buitengebied
Reactie mei 2007
Reactie november 2008
Reactie oktober 2009


Noordpolderzijl
npz In 2001 heeft de Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. in samenwerking met de Waddenvereniging, als onderdeel van een groter Belvedere project, een visie gepresenteerd over de mogelijke invulling en bestemming van Noordpolderzijl.
Deze visie is verwoord in het rapport "Tussen Tij en Getijden" (1.8 MB)
In 2002 heeft de gemeente aan een architectenbureau in Rotterdam opdracht gegeven eveneens een visie op te stellen. Ons rapport is heeft hieraan mede ten grondslag gelegen.
Hun rapport met de naam: "Kop over diek, zijl, haven, wadland en huiskamer van de Noordpolder" komt in grote lijnen op hetzelfde neer: geen grootschalige ontwikkelingen en behoud van het unieke karakter. We wachten op nadere uitwerking van het geheel.

Voor de haven zijn voorzieningen noodzakelijk, zoals een toilet gebouwtje en afgifteplaats voor chemisch toilet; ook voor de wadlopers is was gelegenheid gewenst. Om te voorkomen dat er allerlei afzonderlijke gebouwtjes en hokken worden neergezet, misschien zelfs aan de oostzijde van de Zijlweg is er gekozen voor één gebouwtje op de plaats van een schuur en de vervallen voormalige visafslag. Een eenvoudig dak als een soort kapschuur, waaronder alles plaats vindt. De gemeente Eemsmond heeft daarvoor de bouwplannengemaakt. Hoewel het gebouw wat groter wordt dan wij ons destijds voorstelden, voldoet het in principe aan het gestelde doel.

Tussen Tij en Getijden
npzBelvedere
In 2001 heeft Stichting Natuur en Landschap samen met de waddenvereniging een subside in de wacht gesleept voor hetproject "Van Wierde tot Wad, een snijlijn door tijd en Ruimte".
Het Groninger wierdenlandschap is vanwege de grote cultuurhistorische waarde aangewezen als Belvedere gebied. Hoewel afzonderlijke historische elementen in het landschap worden beschermd, wordt het karakter van het landschap in haar totaliteit steeds verder aangetast. Een voorbeeld: de wierden worden beschermd, maar de structuur van het landschap er omheen, de maren, de verkavelingspatronen, ossegang en kerkepaden verdwijnen.
Het project wil de samenhang van het landschap benadrukken. Het landschap is een complex van structuren, bepaald door wisselwerking van de mens en natuur. De samenhang geeft het landschap haar identiteit.
Daarom zijn twee lijnen door het landschap getrokken: een zuid -noord lijn, van de oudste wierdenreeks van 600v.Chr. door de Noordpolder, langs Noordpolderzijl naar het wad, een landschap nog onderhevig aan de dynamiek van de getijden. De tweede lijn van west naar oost volgt de occupatiegeschiedenis van de Fivelboezem. Van Helwerd, een van de oudste wierden, naar het een en twintigeeuwse landschap met het windmolenpark bij de Eemshaven.
Beide lijnen snijden gebieden met een grote verscheidenheid aan landschappelijk karakter. Ze lopen langs wierden, maren, borgen -borgterreinen, monumentale boerderijen, dorpen met oude kerken, oude en jonge bedijkingen.
Het rapport "Snijlijn door Tijd en Ruimte" bestaat uit een aantal hoofdstukken.
Belvedereproject
Ontstaansgeschiedenis
De Helwerdermaar
De wierdenreeks
Noorpolderzijl

snijlijnHet Verloat te Warffum
Het Verloat, het kleine sluisje dat in zeer slechte staat verkeerde, had al geruime tijd onze aandacht. Het ligt op een stil, idyllisch plekje in Warffum. Bij dit historische sluisje vond de opening van de nieuwe kanoroutes door het Hoogeland plaats, een gebeuren dat werd aangegrepen om (nogmaals) te pleiten voor herstel van het sluiscomplex.
Dit heeft ertoe geleid dat is besloten het geheel op te knappen met behulp van Leader+ gelden. Voorjaar 2005 is men begonnen met de opknapbeurt.

September 2005 is de renovatie gereed gekomen. Er is tevens een voorziening getroffen zodat kanovaarders zelf vanuit de boot de sluis kunnen bedienen.
Het sluisje vormt nu weer een idyllisch plekje in plaats van een toonbeeld van vergane glorie.

verloatnaar boven     Home    Contact